Arvot

Rohkeus

Haluamme kannustaa itseämme ja muita olemaan rohkeita keskustelemaan ja kohtaamaan muutoksia. Rohkeus tarkoittaa sitä, että uskaltaa ilmaista itseään vaikeissakin sosiaalisissa konteksteissa. Rohkeus merkitsee oman haavoittuvaisuutensa näyttämistä, ja uskallusta olla luova. Rohkeutta on arvostaa toisen uskallusta ilmaista itseään silloinkin, kun hän kanssasi eri mieltä. Rohkeus merkitsee myös uteliaisuutta monella tasolla ja eri konteksteissa.

Hyvinvointi

Haluamme lisätä hyvinvointia sekä itsessämme että siellä missä vaikutamme. Toiminnassamme tämä tarkoittaa mm. sitä, että pidämme työn mielekkäänä ja huolehdimme, että kaikki halukkaat pystyvät olemaan mukana voimavarojensa puitteissa. Hyvinvointiin keskittyminen ei rajaa pois sitä, etteikö joskus tarvitsisi tehdä tai käsitellä myös vaikeita asioita tai nostaa esiin konflikteja. Pyrimme kuitenkin siihen, että ajan mittaan hyvinvoinnin tulisi aina lisääntyä.

Avoimuus realiteeteille

Haluamme luoda toimintaa, jolla on todellista vaikutusta ilmiöihin globalisoituneessa, ilmastokatastrofin kohtaavassa maailmassa. Tämä tarkoittaa sekä toiminnan suunnitelmallista ja huolellista kehittämistä paikallisesti, että toiminnan laajentamista pienemmistä yhteisöistä yhteiskuntiin. Vaikka sitä ei ole helppo sisäistää, ajallisen ja mittakaavallisen realiteetin kohtaaminen ei alkuahdistuksen jälkeen ole hyvinvointia vähentävää. Kohtaaminen lisää hyvinvointia, mikäli antaa ajattelun kulkea ensireaktiota pidemmälle. Se vaatii useita antoisia keskusteluja oivaltavassa porukassa, mutta mahdollista se on! Mikäli kuljemme selkä edellä tulevaisuuteen, emme kykene valmistautumaan ilmastokatastrofin seurauksiin ja vaikuttamaan sen suuntaan. Jos keittiö palaa, ei ole aikaa syyttelylle tai toivottomuudelle. Mutta ilmastokatastrofin kaltaisessa ”tulipalossa” pitää paradoksaalisesti olla aikaa dialogille. Jotta voisimme turvata oman ja läheistemme tulevaisuuden, tosiasiat on tunnustettava ja toimittava niiden mukaan. Yhtenä esimerkkinä realiteeteista ovat ilmastokatastrofin haltuun saamiseen liittyvät ajalliset realiteetit. Sillä, mitä olemme saaneet aikaan vuoteen 2030 mennessä tulee olemaan suuri vaikutus. Muita esimerkkejä realiteeteista, jotka linkittyvät toisiinsa ovat: talouden toiminnan on muututtava; valtioiden kyvyn puuttua yksilöiden ja yritysten tuhoisaan toimintaan on parannuttava; luonnonvarojen kulutuksen on vähennyttävä.

Monimuotoisuus

Me arvostamme ihmisten monimuotoisuutta ja haluamme tehdä sitä näkyväksi. Haluamme, että myös muut kuin valtavirran näkökulmat otetaan huomioon. Maiden ja kulttuurien väliset konfliktit tulisi mielestämme ratkaista tasavertaisesti eikä historiallisen vallanjaon seurauksena.

Tasa-arvoisuus

Meille tasa-arvoisuus ei tarkoita tasapäisyyttä tai vanhojen valtasuhteiden kääntämistä päälaelleen. Meille tasa-arvoisuus tarkoittaa yhdenvertaisuutta. Siksi me haluamme ottaa huomioon osallistumisen esteet ja luoda kaikenlaisille ihmisille mahdollisuuden saada äänensä kuuluviin ja päästä mukaan päätöksentekoon. Me haluamme lopettaa kaikenlaisen syrjinnän, liittyi se sitten sukupuoleen, ihonväriin, uskontoon, seksuaaliseen suuntautumiseen, ikään, vammaisuuteen, kieleen tai muihin ominaisuuksiin.