Toiminta

Arkipäivän etiikka on ryhmä, jossa kokoonnumme keskustelemaan jokapäiväisen elämämme eettisistä ulottuvuuksista. Tapaamiset rakentuvat osallistujien ennalta valitsemien, vaihtuvien teemojen ympärille (kuluttaminen, matkustaminen, ystävyyssuhteet, vanhemmuus, jne.). Tavoitteena on luoda tila, jossa uskallamme jakaa arkielämämme moraalisia tilanteita, pohtia tekemiämme valintoja ja rakentaa pohjaa tuleville päätöksille.

Ilmastoyhteys on projekti, jossa pyritään vahvistamaan jatkuvaa yhteistoimintaa kaikenlaisten ilmastoaktiivien kesken ja saamaan heidän tuekseen muiden alojen tutkijoita, taiteilijoita, opettajia, psykoterapeutteja, sote-alan ammattilaisia, konsultteja, toimittajia ynnä muita kommunikaatioammattilaisia. Yhteistyössä keskeistä on riittävän samansuuntainen ymmärrys tilanteen vakavuudesta. Luonnonvarojen kuluttamisen on vähennyttävä. Talouden toiminnan on muututtava. Valtioiden kyvyn puuttua yksilöiden ja yritysten tuhoavaan toimintaan on vahvistuttava. Riittävän nopealla aikataululla on suuri merkitys näiden muutosten kanssa. Eri yksilöillä ja organisaatioilla on erilaisia oletuksia ja näkemyksiä niistä keinoista, joilla yllä olevia muutoksia saadaan aikaan. Nämä työhypoteesit on saatava keskenään asialliseen, syvälliseen dialogiin, jossa riittävän nopea aikataulu pidetään mielessä. Meillä on suunniteltuna useita konkreettisia toimintapolkuja, joilla tätä saadaan aikaan, ja niistä päätämme dialogissa yhteistyökumppaniemme kanssa. Ilmastoyhteyden aktiivisuus ei tulisi motivoitua pääosin vihasta, jota tunnemme toisenlaisten ihmisten väärältä tuntuvia tekoja kohtaan. Motivaatiomme tulisi perustua sille tunteelle, että menetämme jotakin todella arvokasta, jos emme toimi nyt.

Haluatko sinäkin tehdä jotain ilmaston hyväksi? on projekti, jossa PlanWe etsii ei-aktivisteille aikarajallisia, hyvinvointia lisääviä pieniä työtehtäviä muista ilmastoaktiivien järjestöistä ja organisaatioista. Maailma on täynnä hyväsydämisiä ja viisaita ihmisiä, jotka haluaisivat tehdä jotain, mutta tunteet ja mielikuvat (”Tämä on liian iso juttu mulle; isoja sanoja, isoja ilmiöitä; vaikea osallistua”...) ovat esteenä. Me haluamme, että tällaiset ruuhkaiset mutta vastuuntuntoiset tyypit ottavat meihin yhteyttä ja kysyvät: ”mitä minulle olisi tarjolla?”. Me teemme heille kevyen tarjouksen, johon he voivat sanoa: ”Sopisko jos tekisin vain puolet tosta työmäärästä?” ja me räätälöimme tarjouksemme puolet pienemmäksi! Myös moniin PlanWe:n omiin projekteihin on mahdollisuus osallistua pienellä aika- ja työmäärällä.

Ilmastokatastrofidialogit on projekti, jossa pyrimme luomaan dialogiprosessimenetelmän arjen luonnollisiin ryhmiin (perheet, kaveriporukat, kollegaporukat). Projekti muistuttaa Carbon Conversations -keskusteluja, mutta ei keskity yksilön hiilijalanjälkeen vaan yksilön kykyyn hyväksyä ilmastokatastrofin realiteetteja siten että toivo kuitenkin säilyy, ja ryhmän, yksilöiden ja ihmissuhteiden hyvinvointi pysyy mahdollisimman hyvänä. Ilmastoon liittyvät realiteetit herättävät ahdistusta ja moninaisia trauman jälkeisiä reaktioita. Näiden käsittely ja kannattelu on hyvä osata tehdä huolellisesti luonnollisissa ryhmissä, koska vaikutukset tulevat vääjäämättä näkymään kaikkien elämissä. 

Kokonaiskuvan systeeminen visualisointi on projekti, jossa pyritään luomaan visuaalinen kokonaiskuva niistä systeemisistä yhteyksistä, joita eri realiteeteilla on keskenään ilmastokatastrofissa. Yksi realiteeteista on myös, että sillä miten me ihmiset kommunikoimme keskenämme, on valtava merkitys meidän ja planeettamme hyvinvoinnille. Visualisoinnin voi ottaa käyttöön muissa PlanWe:n projekteissa muun muassa dialogin käynnistäjänä ja helpottajana.

PlanWe:n lukupiiri kannustaa osallistujiaan paneutumaan yksilölliseen ja yhteisölliseen elämäämme monimuotoisten ja -äänisten aineistojen kautta (kaunokirjallisuus, asiatekstit, elokuvat, kuvataide, jne.). Osallistujat tutustuvat etukäteen sovittuun aineistoon ja kokoontuvat sitten keskustelemaan sen merkityksistä. Lukupiirin tavoitteena on tuoda esiin erilaisia näkökulmia sekä rohkaista osallistujia vertailemaan kokemuksiaan.

PlanWe for Companies on projekti, jossa yritykset voivat olla yhteydessä PlanWe:hin ja yhdessä dialogissa ideoida, mitä juuri heidän yrityksensä voisi tehdä ilmaston hyväksi. Yritysmaailmasta löytyy paljon innovatiivisia ajatuksia ja kykyä olla tuottava. Corporate responsibility on jokaisen itseään kunnioittavan yhtiön huulilla. Me haluamme lisätä sitä entisestään.

Talousajattelijoiden rauhanneuvottelut on projekti, jossa koetamme saada asemansa vakiinnuttaneita ekonomisteja vähintään neljä päivää kestävään luottamukselliseen dialogiworkshopiin vaihtoehtoisia työhypoteeseja esiin nostavien talousajattelijoiden kanssa. Aiheena on se, kuinka talous kohtaa ilmastokatastrofin realiteetit, ja mitä vaihtoehtoja ja vaaroja meillä on. Tiedämme, että molemmat osapuolet ovat huolissaan ilmastokatastrofista. Prosessissa käytämme International Dialogue Initiativen inspiroimia rauhanneuvottelumenetelmiä, ja korostamme lähtökohtana molemminpuolista kunnioitusta. Molemmat osapuolet yhdessä sopivat, mitä keskusteluista tulee lopulta julkisuuteen vai tuleeko mitään. Muun muassa tällä keinolla pyritään turvaamaan sosiaalista ja psykologista turvallisuutta, jonka puute on pitänyt nämä kaksi ”heimoa” poissa rakentavista ja syvenevistä keskusteluista tähän saakka.